Ürünler

SENSERO-868 AC PLUS TENTE KONTROL SİSTEMLERİ


Sensero-868 AC, günefl koruma sisteminiz için bir günefl/karanl›k ve rüzgar sensörüdür. Sensero-868 AC Plus, ilave bir ya¤mur sensörüyle donat›lm›flt›r. Sinyaller telsiz sinyalleri üzerinden Sensero-868 AC, Sensero-868 AC Plus ile al›c› (örn. Combio-868) aras›nda aktar›l›r.